Bestuursrecht

Besluiten van de overheid bepalen dagelijks onze rechtspositie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeente die besluit om een omgevingsvergunning te verstrekken, het bestemmingsplan aan te passen of handhavend op te treden. Ook de Provincie, de Staat, een Omgevingsdienst of de Belastingdienst nemen besluiten die de burger en de ondernemer rechtstreeks raken.

Ben je het niet eens met de beslissing van een bestuursorgaan, dan kun je daar tegen op komen. Eerst via bezwaar en indien nodig later via beroep bij de bestuursrechter. Die behandelt de zaak alleen inhoudelijk als je er een rechtstreeks belang bij hebt. Dat kan een individueel of een collectief belang zijn.

 

Advies en bijstand

Blackbird Advocatuur voorziet zowel ondernemers als particulieren van advies en bijstand op het gebied van (ruimtelijk) bestuursrecht. Voorkomen is echter vaak beter dan genezen, ook in het bestuursrecht. De tijd en kosten die met een procedure gemoeid zijn, kunnen het eigenlijke doel in de weg staan. Schakel daarom Blackbird Advocatuur vroegtijdig in voor advies en begeleiding. Daarmee kun je soms tijdrovende en kostbare procedures ontwijken.

 

Veel voorkomende (juridische) vraagstukken in het bestuursrecht:

 • Omgevingsvergunningen voor bouwen of afwijken van het bestemmingsplan
 • Bestemmingsplannen en exploitatieovereenkomsten
 • Milieurecht (o.a. bodemverontreiniging, luchtkwaliteit en geluidhinder)
 • Onteigening en ruilverkaveling
 • Bedrijfsverplaatsing
 • Algemene wet bestuursrecht: dwangsom of bestuursdwang, vergunningen en ontheffingen
 • Overheidsaansprakelijkheid
 • Waardebepaling en belastingheffing op grond van de Wet WOZ
 • Wet openbaarheid van bestuur
 • In het algemeen: het indienen van zienswijzen, voeren van bezwaarschriftprocedures,
  voorlopige voorzieningprocedures en (hoger) beroepsprocedures